Blog Sukces ITCzy wiesz że... księgowanie w oparciu o...

 ...schematy księgowe w RAKS SQL znacznie przyspieszają codzienne operacje księgowe

DZIAŁAJ SCHEMATAMI!

Przyspieszenie pracy i eliminacja ręcznej rejestracji danych.

RAKSSQL posiada możliwość oznaczania dokumentów oraz ich pozycji. Dzięki wykorzystaniu w pełni definiowanych wzorców księgowych system oferuje możliwość elastycznego i automatycznego księgowania dokumentów. Znakomicie zwiększa to efektywność pracy i odciąża księgowych od ręcznego rejestrowania danych.

Przykłady:

 • faktura zakupu, na której pozycje kosztowe można oznaczyć znacznikami, dzięki czemu automatycznie zostaną zaksięgowane na odpowiednio określone konta w odróżnieniu od towarów zakupionych do dalszej odsprzedaży.

 • opłaty prowizji bankowej można oznaczyć na wyciągu bankowym znacznikiem, co w konsekwencji pozwoli na automatyczne księgowania na odpowiednich kontach.

Ułatwienie w obsłudze powtarzających się operacji

Oferowane przez program schematy księgowania pozwalają na zautomatyzowanie procesu księgowania dla stałych powtarzających się zapisów księgowych np. faktura za czynsz, faktura za telefon, ale również dla zapisów typu faktura zakupu, faktura sprzedaży, przeksięgowanie sald lub obrotów na inne konto, przeksięgowanie na wynik finansowy. Funkcja ta znacznie ułatwia pracę użytkownikom programu, ale przede wszystkim przyśpiesza wprowadzanie danych np. przeksięgowanie obrotów z konta 4... (401, 402, 403 itd.) na konto 501 trwa kilka sekund, wprowadzanie tych danych ręcznie trwałoby kilka minut.

 

Eliminujemy powielanie pracy

Dzięki pełnej integracji system eliminuje konieczność wielokrotnego wprowadzania tych samych danych. Przykładowo po utworzeniu raportu kasowego, wprowadzeniu wyciągu bankowego lub wystawieniu listy płac, samoczynnie utworzą się dokumenty księgowe z możliwością kontroli automatycznego rozksięgowania. Wszystkie zgromadzone dane: kartoteki, słowniki, dokumenty, rozrachunki, deklaracje dostępne są kontekstowo w całym systemie i kontrolowane za pomocą uprawnień.


Czy wiesz że... przesłanie e-deklaracji...

...zajmie Ci niecałe 5 min.? Obejrzyj film i sprawdź.

Oszczędność czasu w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym i ZUS

Bezpośrednio z poziomu programu użytkownik może wysyłać deklaracje w formie elektronicznej do Urzędu Skarbowego lub ZUS. Program śledzi również status przetwarzania wysłanych deklaracji. 

Prowadzisz Biuro Rachunkowe? 

Nic prostrzego jeżeli obsługujesz 5, 50 czy 500 firm masz możliwość wysyłki zbiorczej e-deklaracji. Ponad to program wyposażony jest w wiele unikalnych funkcji (m.in. automaty księgowe, klucze podziałowe, monitoring pracy księgowych, które wymiernie usprawnią pracę i pozwolą efektywniej zarządzać pracownikami biura rachunkowego. 

 

Z programów RAKS korzysta obecnie ponad 1200 biur rachunkowych, w tym m.in. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.


RAKS SQL - instalator

Najnowsza wersja systemu RAKS SQL 25.11.2014


Zmiany - Aktualizacja RAKS SQL

Wersja zawiera szereg istotnych zmian.
Najważniejsze zmiany:
KSIĘGOWOŚĆ

 • Usprawnienie wykonywania zestawienia "RZiS",
 • Możliwość definiowania w schematach księgowania w latach obrotowych o typie "KPiR" danych dotyczących rozrachunków,
 • Rozszerzenie komunikatu pojawiającego się przy usuwaniu roku obrotowego.

FINANSE

 • Wykazywanie danych w kolumnach: "Typ dokumentu źródłowego" i "Numer dokumentu źródłowego" niezależnie od utworzenia nagłówka dokumentu księgowego,
 • Dodanie ostrzeżenia przy próbie wybrania do rozliczenia gotówką rozrachunku, który utworzono na podstawie dowodu źródłowego oznaczonego jako płatny przelewem,
 • Umożliwienie zaimportowania wyciągów bankowych równocześnie z wielu wskazanych plików,
 • Możliwość zbiorczego wystawiania poleceń przelewów dla rozrachunków wyrażonych w walucie obcej,
 • Możliwość zbiorczego wystawiania poleceń przelewów dla rozrachunków z różnymi kontrahentami,
 • Przyspieszenie działania importu rozrachunków na wyciąg bankowy,
 • Wykazywanie na zakładce "Rozrachunki wg kontaktów" wszystkich kontrahentów, którzy mają nierozliczone rozrachunki,
 • Usprawnienie filtru na oknie poleceń przelewów dot. wyświetlania przelewów niewypłaconych.

SPRZEDAŻ

 • Dodanie możliwości wygenerowania listy towarów, bez tych z ilością do zamówienia "zero", podczas generowania zamówień do dostawców przez generator zamówień,
 • Umożliwienie zaokrąglania cen sprzedaży w cenniku ,
 • Umożliwienie grupowego usunięcia rezerwacji towaru z dokumentu (ZO),
 • Wykazywanie towarów zawieszonych pomiędzy MMP/MMR,
 • Dodanie parametru wydruku dla dokumentów WZ,
 • Dodanie możliwości podania lokalizacji towaru przy korekcie sprzedaży,
 • Dodanie pełniejszej informacji podczas automatycznej realizacji zamówień przy przekroczeniu limitu kredytowego dla danego artykułu,
 • Wyświetlanie domyślnie kolumny z nazwą towaru w oknie Zmiana cen sprzedaży,
 • Rozszerzenie działania alarmów na akcje (wystawianie dokumentów) wykonywane z poziomu kartoteki kontrahentów,
 • Dodanie parametru umożliwiającego domyślne zaznaczenie opcji realizowania całości zamówienia,
 • Uzupełnianie jednostki miary przy dodawaniu nowego towaru/usługi,
 • Umożliwienie grupowego dodawania wielu akcesoriów,
 • Przenoszenie imienia i nazwiska osoby z zamówienia od odbiorcy przy generowaniu paragonu.

KADRY I PŁACE

 • Optymalizacja otwierania okna kalendarzy i edycji kalendarzy pracowników.

WSPÓLNE

 • System komunikowania o nowościach i użytecznych cechach w systemie RAKSSQL.

Ponadto wprowadzono szereg istotnych usprawnień wpływających na komfort korzystania z programu. 

Zapraszamy do zapoznania się z opisem zmian oraz pobrania i instalacji nowej wersji programu. 


Zmiany w e-Deklaracjach

Szanowni Państwo,

1 stycznia 2015 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która wymusi na przedsiębiorcach przesyłanie niektórych deklaracji wyłącznie przez Internet. 

Jak przygotować się do nowych przepisów? 

Nowelizacja ustawy (Dz.U. 2014 poz. 1563) nakłada na przedsiębiorców obowiązek składania deklaracji PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R, IFT-3/IFT-3R, PIT-40 wyłącznie w formie elektronicznej przez Internet. Przepisy obowiązywać będą od stycznia. Z obowiązku mogą być zwolnieni jedynie przedsiębiorcy zobowiązani sporządzać deklaracje dla nie więcej niż 5 podatników (mogą to być również zleceniobiorcy albo wykonawcy dzieła zatrudnieni na umowy cywilno-prawne), przy czym, jeżeli firmy takie są rozliczane przez biura rachunkowe, ww. deklaracje składane w ich imieniu będą musiały być również wysyłane wyłącznie w formie elektronicznej. Jeśli zobowiązany do złożenia e-deklaracji podatnik prześle do urzędu deklarację papierową, urząd uzna ją za niedoręczoną.

W celu ułatwienia przedsiębiorcom jednorazowej transmisji wielu dokumentów, Ministerstwo Finansów przygotowuje specjalną bramkę – Uniwersalną Bramkę Dokumentów (UBD), przez którą będzie można przesyłać zbiorczo nawet do 20 tysięcy deklaracji w ramach jednej transmisji (bramka ma być uruchomiona 1 stycznia 2015 r.). Od stycznia będą zatem funkcjonować dwa równoległe kanały do przesyłania fiskusowi elektronicznych dokumentów, bowiem UBD będzie działać równolegle do systemu e-Deklaracje. Zasadnicza różnica między kanałami jest taka, że z założenia UBD ma wspierać transmisję zbiorczą, podczas gdy kanał e-Deklaracje służy do wysyłania pojedynczych dokumentów. I tu trzeba koniecznie podkreślić, że w praktyce z pomocą kanału e-Deklaracje możliwe jest przesyłanie zbiorczych deklaracji, o ile funkcjonalność taka została udostępniona użytkownikom w ramach systemów kadrowo-płacowych i finansowo-księgowych. W przypadku programu RAKSSQL, możliwość taka istnieje od kilku lat. 

Jakie obowiązki dla przedsiębiorcy niesie nowelizacja ustawy? 

Do nowych przepisów muszą dostosować się przede wszystkim te podmioty, które do tej pory w ogóle nie wysyłały deklaracji przez Internet (z pomocą kanału e-Deklaracje). 

Do zmian muszą dostosować się również te firmy, które obecnie korzystają z systemu e-Deklaracje, lecz użytkowane przez nich systemy kadrowe i finansowo-księgowe nie mają funkcjonalności pozwalającej zbiorczo wysyłać dokumenty poprzez ten kanał.

Aby wypełnić obowiązek przesyłania deklaracji przez Internet należy wyposażyć osobę odpowiedzialną za wysyłanie deklaracji w kwalifikowany podpis elektroniczny poświadczony ważnym certyfikatem. Podpis elektroniczny przypisywany jest do osoby, a nie do stanowiska komputerowego czy programu, zatem należy wziąć pod uwagę liczbę pracowników, którzy mają wysyłać deklaracje przez Internet.

W RAKS funkcjonalność wysyłania zbiorczego deklaracji poprzez kanał e-Deklaracje (bez potrzeby wdrażania nowych wzorców z literą „Z”) dostępna jest w standardzie w oprogramowaniu RAKSSQL. W przypadku programu RAKS2000 klienci aktywnych systemów otrzymają dodatkowy program do wysyłania e-deklaracji spełniający te wymogi - dotyczy to deklaracji, które występują już w systemie kadrowym w formie papierowej.